Algemene voorwaarden Net Thuis

Definities
1. Net Thuis: Net Thuis, gevestigd te Den Bosch onder KvK nr. 73606960.
2. Klant: degene met wie Net Thuis een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Net Thuis en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
5. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
6. Diensten: alle diensten die Net Thuis voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: 1 op 1 opruimsessies, workshops en online cursussen.
7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Net Thuis en klant krachtens welke Net Thuis de dienst zal uitvoeren.
8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
10. Website: www.net-thuis.nl

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Net Thuis.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
4. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Net Thuis zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Net Thuis zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.
5. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Net Thuis afhangt van feedback of imput van de klant, is Net Thuis nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Net Thuis is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Net Thuis zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Net Thuis slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
3. Net Thuis behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Net Thuis de opdracht zal gaan uitvoeren.

Prijzen
1. Alle prijzen die Net Thuis hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Net Thuis hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Net Thuis te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Net Thuis vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Net Thuis het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Net Thuis, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Net Thuis een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Net Thuis behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
7. Net Thuis behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
8. Net Thuis is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat
9. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Net Thuis zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, pakket of opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is Net Thuis bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
10. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Net Thuis op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Meerwerk
1. Indien Net Thuis, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Net Thuis gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Net Thuis in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Net Thuis uitgevoerde werk te vergoeden.
2. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Net Thuis zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

Reiskosten
1. De prijzen die Net Thuis hanteert voor de 1 op 1 pakketten en sessies zijn inclusief 40 minuten reistijd.
2. Indien de reistijd langer dan 40 minuten bedraagt, wordt de extra reistijd verrekent met het uurtarief van €67,50 incl. BTW.

Betalingen en betalingstermijn
1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Net Thuis betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Net Thuis de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
3. Er is mogelijkheid om in termijnen te betalen. De termijnen worden op de website bij de desbetreffende pakketten aangegeven en worden voorafgaand aan het traject vastgesteld.
9. Kosten voor extra sessies, meerwerk en reiskosten bovenop de afgesproken pakketprijs worden berekend na afloop van het laatste consult en meegenomen in de laatste factuur.
10. In geval van niet tijdige betaling kan Net Thuis besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Net Thuis besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Net Thuis gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Net Thuis zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Net Thuis op de klant onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Net Thuis, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Net Thuis te betalen.
6. In bovenstaande gevallen heeft Net Thuis voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
7. De klant gaat er mee akkoord dat Net Thuis elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Net Thuis zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8. De klant kan bezwaren tegen de door Net Thuis verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Net Thuis kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Net Thuis een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

Annuleringsvoorwaarden
Indien een geplande sessie, om redenen die niet aan Net Thuis toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden voor een consult:

  • Bij minder dan 24 uur: er wordt een nieuwe afspraak ingepland. Mocht dit niet worden gedaan, dan wordt er 50% van de kosten van de afspraak in rekening gebracht.
  • Bij meer dan 24 uur: de annulering is kosteloos, er wordt een nieuwe afspraak ingepland.
  • Bij meer dan twee maal annuleren bij minder dan 24 uur wordt er 100% in rekening gebracht.

In het geval van een workshop, presentatie of event gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Bij minder dan 24 dagen: 50% van het bedrag wordt in rekening gebracht.
  • Bij minder dan 3 dagen: 100% van het bedrag wordt in rekening gebracht.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Net Thuis te verrekenen met een vordering op Net Thuis.

Garantie
Iedere overeenkomst tussen Net Thuis en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Net Thuis kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Net Thuis voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Net Thuis heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Net Thuis tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Net Thuis tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
6. De klant dient de sessies binnen 6 maanden na betaling van de factuur te laten plaatsvinden. Indien de klant niet tijdig de sessies boekt, vervallen de sessies.
7. Net Thuis is gerechtigd om, na overleg met de klant, voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Net Thuis en/of overige promotionele uitingen van Net Thuis.

Vrijwaring
1. De klant vrijwaart Net Thuis tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Net Thuis geleverde producten en/of diensten.
2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een traject.

Klachten
1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Net Thuis daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen per mail via: hi@net-thuis.nl.
2. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Net Thuis in staat is hierop adequaat te reageren.
3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Net Thuis gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Net Thuis.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Net Thuis ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid Net Thuis
1. Net Thuis is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Net Thuis aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Net Thuis is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Net Thuis aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Net Thuis vervalt in elk geval 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Net Thuis toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
3. Indien door de klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door de klant, heeft Net Thuis desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
4. Net Thuis mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Net Thuis houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
5. Is de nakoming van de verplichtingen door Net Thuis niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Net Thuis in verzuim is.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Net Thuis in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Net Thuis kan worden toegerekend in een van de wil van Net Thuis onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Net Thuis kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Net Thuis 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Net Thuis er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Net Thuis is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Net Thuis.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Net Thuis is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Net Thuis en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
4. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Net Thuis alleen bindend indien en voor zover deze door Net Thuis uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
5. Indien Net Thuis op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Net Thuis hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
8. De klant en Net Thuis zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter

Cursus
Inhoud en duur cursus
1. De cursusduur varieert per cursus en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld.
2. Deelnemer behoudt ten minste 1 kalendermaand toegang tot de inhoud van de cursus, waarin deze onbeperkt te bekijken is, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen.
3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update.

Wijziging en annulering
1. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Deelnemer heeft wel het recht de overeenkomst tot aankoop van een cursus binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer deelnemer kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die deelnemer redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan Net Thuis.
2. Deelname aan een cursus is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Indien aankoper de cursus cadeau wenst te doen, dient dit direct na aankoop per e-mail aan hi@net-thuis.nl aangegeven te worden.
3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Net Thuis de mogelijkheid een cursus te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Net Thuis maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal gezocht worden naar een passende oplossing. 

Online groepssessie
Wijziging en annulering
1. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de sessie. De sessie is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. 
2. Het verzetten van de datum van de sessie is tot 24 uur voor aanvang kosteloos. Afmeldingen binnen 24 uur voor aanvang worden niet gerestitueerd en worden niet verzet naar een nieuwe datum. 
3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Net Thuis de mogelijkheid een sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Net Thuis maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal gezocht worden naar een passende oplossing.